Program SK

  

OBSAH 

Téma: Service learning ako pedagogika zmeny 

Čo nám prinesie budúcnosť a čo by sme my ako pedagógovia  a pedagogičky mali urobiť, aby sme deti a mladých ľudí pripravili na nepredvídateľnú budúcnosť? 

Existujú spôsoby ako zapojiť študentov a študentky do učenia tým, že realizujú zmysluplné aktivity, ktoré pozitívne menia ich samých alebo komunity?

Je učenie založené len na faktoch, definíciách, informáciách alebo je aj iný spôsob učenia sa, ktorý formuje postoje, vedomosti a zručnosti? 

Existuje veľa diskusií o tom, ako môže byť učenie pútavejšie, zmysluplnejšie a adresnejšie pre deti a mládež v rámci komunity. 

Pozrieme sa bližšie na význam service learningu, prečo existuje spojenie medzi službou a učením. Taktiež vám ukážeme potenciál a možnosti pedagogiky service learningu z pohľadu neurovedy, prínosu k rozvoju komunity a občianskej angažovanosti.

Kľúčové slová: Service learning, zážitkové učenie, občianska angažovanosť, kompetencie, spolupráca, participácia študentov.

Prezentácia

 

Téma: Ako začať service learning v škole/organizácii

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a  reflexiou. Kým sa rozhodnete v škole alebo organizácii začať so service learningom, je dôležité uvedomiť si niekoľko zásadných skutočností, ktoré môžu vaše zámery ovplyvniť a ktoré by ste si mali premyslieť. Počas workshopu vám predstavíme inšpiratívne príklady z praxe, tipy, na čo netreba zabudnúť a určíme si spoločne prvé kroky ako môžete začať so service learningom vo vašej škole alebo organizácii

Lektorky: Jana Šolcová / Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Janka Mojšová, ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života, n. o.

 

Téma: Stanovenie cieľov service learningových projektov

Jedným z prvých krokov pri plánovaní service learningového projektu je stanovenie špecifických, relevantných a dosiahnuteľných cieľov zameraných na vzdelávanie účastníkov, ako aj na službu komunite. Prečo je to tak? Pretože jasné definovanie cieľov vám pomôže pri výbere správneho prístupu a metodiky, definovaní krokov a spracovaní plánu, rozhodovaní o tom, kedy zapojiť mladých ľudí a ako komunikovať s partnermi, ako nastaviť hodnotenie projektov a podobne. Je dôležité pochopiť rozdiel medzi riešením vzdelávacích potrieb a cieľov mladých ľudí a cieľmi služby, ktoré sa snažíte dosiahnuť v priebehu service learningového projektu. Tento workshop vám pomôže hlbšie porozumieť tomu, čo vy a mladí ľudia, s ktorými pracujete, chcete a čo môžete dosiahnuť prostredníctvom service learningu. Počas workshopu budete mať priestor aj na zdieľanie vašich nápadov a skúseností. Účasť na workshope vám pomôže definovať a naplánovať ciele vášho service learning projektu.

Lektorka: Boglárka Meggyesfalvi

 

Téma: Hodnotenie v service learningu

Hodnotenie je dôležitou súčasťou každého vzdelávacieho procesu. Ale povedzme si na rovinu, v dnešnej rýchlej dobe je ťažké sa len tak na chvíľku zastaviť a naplno sa ponoriť do hodnotiaceho procesu. Preto sme si pre vás pripravili interaktívnu a zábavnú aktivitu – kartovú hru. Táto jednoduchá kartová hra vám môže pomôcť viesť mladých ľudí, s ktorými pracujete, aby objavili svoje talenty a vedeli ich využiť v budúcnosti. Táto hra je síce navrhnutá pre service learning, ale je použiteľná vo všetkých vašich projektoch. Pridajte sa k tomuto workshopu a dozviete sa viac! 

Lektorka: Diana Bere/Provobis

 

Téma: Úloha tútora/učiteľa v service learningu

Jedným z princípov stratégie service learning je síce vedenie zo strany mladých ľudí, ale aj tak je úloha tútora/učiteľa v celom procese kľúčová. Pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou a učiteľov  a učiteľky je často náročné dať zodpovednosť za vedenie do rúk mladých ľudí. Zároveň často nevedia, ako to urobiť. Ďalšou výzvou pre nich je rozhodnúť sa, ako presne by mali reagovať a zapojiť sa do projektu v prípade, že vidia nejaké prekážky či riziká. Počas workshopu preberieme niekoľko prípadových štúdií a odpovieme na otázku: čo to znamená byť dobrým tútorom v service learningovom projekte?

Lektorka: Anna Walas, Olga Ślifirska, Centrum dobrovoľníctva, Varšava

 

Téma: Ako navrhnúť projekt servisného vzdelávania relevantný pre komunitu? / Dôležitosť zisťovania potrieb v service learningu

Dobre naplánované a implementované hodnotenie potrieb ovplyvňuje celkovú kvalitu a úspech service learningového projektu. Vo svojej podstate zabezpečuje čo najväčšiu participáciu komunity, ktorej je projekt určený. Počas workshopu sa dozviete, čo je hodnotenie potrieb, ako sa realizuje a ako využiť jeho výsledky na relevantný a úspešný service learning projekt. V rámci workshopu sa zameriame aj na princípy, ktoré by mali byť zahrnuté do hodnotenia potrieb, aby sa ste realizovali naozajstný service learningový projekt. Budete mať tiež možnosť diskutovať o skúsenostiach a dobrých príkladoch hodnotenia potrieb v service learningových projektoch.  

Lektorky: Marta Hauser a Tamara Fabac, Združenie pre rozvoj občianskej spoločnosti SMART, Chorvátsko